VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

webové stránky www.bestseries.cz (dále jen „VOP“)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Předmět VOP – VOP upravují základní podmínky pro používání webové aplikace na webové adrese www.bestseries.cz.
1.2. Souhlas s VOP – Uživatel je povinen se před jakýmkoliv použitím webové aplikace seznámit s VOP, které má možnost přečíst před potvrzením registrace, nebo před přihlášením. Uživatel projevuje souhlas s VOP a zavazuje se VOP dodržovat zaškrtnutím položky „souhlasím“ a potvrzením registračního formuláře. Bez odsouhlasení znění VOP uživatel není oprávněn využívat webovou aplikaci.

POJMY A DEFINICE
2.1. Aplikace – Webová aplikace provozovaná Provozovatelem na adrese www.bestseries.cz.
2.2. CRPT – Virtuální jednotky vytvořené Provozovatelem, které jsou využitelné výhradně v rámci Aplikace pro účely realizace Projektů. Dílčí využití CRPT a jejich podmínky jsou vždy uvedeny v ZOP, resp. v samostatných podmínkách týkajících se CRPT. Nestanoví-li ZOP nebo Smlouva jinak, použije se při výpočtech hodnoty CRPT (např. pro účely výplaty Uživateli) částka odpovídající 5,- Kč za 1 CRPT.
2.3. Provozovatel – Společnost BEST SERIES s.r.o., IČO: 05643724, se sídlem: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. C 69453.
2.4. Projekty –Projekty Provozovatele dostupné v rámci Aplikace. Dílčí Projekty jsou vždy popsány v odpovídajících ZOP.
2.5. Smlouva – Smlouva uzavřená v souvislosti s účastí Uživatele na Projektech, a to dle ZOP daného Projektu. Zejména se může jednat o nepojmenovanou smlouvu, jejímž předmětem je úprava práv a povinností týkajících se připsání CRPT a jejich alokace a podmínek účasti Uživatele v rámci Projektu.
2.6. Účet – Účet Uživatele vytvořený Provozovatelem v Aplikaci, a to na základě úspěšně provedené registrace.
2.7. Uživatel– Fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem používá Aplikaci.
2.8. ZOP – Zvláštní obchodní podmínky Projektu, se kterými Uživatel vyjádřil souhlas před započetím jejího využití, resp. před účasti na konkrétním projektu/obchodním záměru.

REGISTRACE UŽIVATELE A ÚČET
3.1. Postup registrace – Registrace Uživatele je prováděna prostřednictvím registračního formuláře v Aplikaci a je dokončena potvrzením Uživatele prostřednictvím odkazu zaslaného na registrační e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel je v rámci registrace povinen uvést pravdivé identifikační údaje své osoby.
3.2. Účet – Na základě úspěšně provedené registrace je Uživateli zřízen Účet. Prostřednictvím Účtu má Uživatel přístup k dílčím Službám a funkcionalitám Aplikace.
3.3. Jeden Účet – Každý Uživatel může mít v Aplikaci pouze jeden Účet. Svévolné založení více Účtů stejnou osobou se považuje za podstatné porušení VOP.
3.4. CRPT – Na Účtu Uživatele jsou vedeny CRPT, které lze v příslušné sekci Aplikace nakupovat a následně využívat pro účely Služeb.

4. UZAVÍRÁNÍ SMLUV TÝKAJÍCÍCH SE PROJEKTŮ
4.1. Uzavření Smlouvy – V rámci využití Aplikace může docházet k uzavírání Smluv mezi Provozovatelem a Uživatelem týkajících se dílčích Projektů. Součástí každé takto uzavřené Smlouvy jsou mimo jiné i VOP. Postup uzavření Smlouvy a její obsah (resp. jeho vymezení) je uveden v ZOP daného Projektu. Nestanoví-li ZOP jinak, dochází k uzavření Smlouvy okamžikem, kdy s obsahem Smlouvy vyjádří souhlas Provozovatel.
4.2. Přednost ZOP– V případě rozporu mezi ZOP a VOP mají přednost ZOP.

5. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
5.1. Autorská díla – Veškerý obsah Aplikace(včetně loga, designu, textů, grafiky, dat, fotek, animací, videí a software) je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím Provozovatele, popřípadě poskytovatelů odpovídající licence. Uživatel bere na vědomí, že s výjimkou běžného užívání Aplikace Uživateli nevzniká žádné oprávnění se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním obsahu Aplikace majícího povahu autorského díla, včetně jeho zpracování a zařazení do díla souborného. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.
5.2. Užití Aplikace – Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci pouze v souladu s VOP a ZOP. Zejména jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Aplikace ze strany Uživatelů.

6. OSOBNÍ ÚDAJE
6.1. Zpracování osobních údajů – Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem a nařízením č. 2016/679 EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v nezbytném rozsahu.
6.2. Podmínky zpracování osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v dokumentech Podmínky nakládání s osobními údaji, které jsou dostupné na webových stránkách Aplikace.

7. ZRUŠENÍ REGISTRACE
7.1. Zamezení užívání Aplikace – Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit možnosti užívání Aplikace dostupnými technickými a právními prostředky (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů v rámci Účtu Uživatele), pokud Uživatel:

7.1.1. Minimálně 5 let neprovedl přihlášení do svého Účtu, a to i po předchozím upozornění zaslaném na registrační adresu Uživatele;
7.1.2. Rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, VOP, ZOP anebo dobrými mravy, které mohou poškodit dobré jméno Provozovatele či jiných osob;
7.1.3. V důsledku nestandardního užívání Aplikace nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Aplikaci a její podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Aplikace, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Aplikace apod.);
7.1.4. Opakovaně či podstatně porušil VOP nebo ZOP;
7.1.5. Založil Účet a vyplnil zavádějící identifikační údaje, tj. zejména registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiného člověka;
7.1.6. V rozporu s čl. 3.3 . VOP založil více Účtů.

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE
8.1. Přístup k účtu v Aplikaci – Přístup k účtu Uživatele je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem, které je Uživatel povinen chránit před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.
8.2. Odpovědnost za újmu nebo škodu – Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu nebo škodu, která vznikla Uživateli nebo třetí osobě v důsledku:
8.2.1. Skutečností na straně Uživatele, zejména uvedení chybného bankovního účtu, ztrátou, odcizením nebo zneužitím hesla k e-mailové adrese Uživatele nebo jeho bankovnímu účtu;
8.2.2. Legislativních změn, včetně změn v interpretaci a aplikaci již platných právních předpisů;
8.2.3. Výpadku sítě internet či per-to-peer sítí virtuálních měn;
8.2.4. Nezákonného zneužití Aplikace, počítačových virů, kybernetických útoků nebo událostí vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá, mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na vůli Provozovatele.

8.3. Příspěvky v Aplikaci – Je-li Uživatelům v Aplikaci umožněno vkládat vlastní příspěvky, Provozovatel neodpovídá ze jejich obsah, a to včetně případného rozporu s právními předpisy. Provozovatel je nicméně kdykoliv oprávněn odstranit jakýkoliv příspěvek Uživatele, považuje-li ho za rozporný s právními předpisy, porušující kterékoliv ustanovení VOP nebo za nevhodný s ohledem na účel a využití Aplikace.

9. KOMUNIKACE A WEBOVÉ STRÁNKY APLIKACE
9.1. Webové stránky/e-mail – Pro účely jakékoliv komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem, zejména jakéhokoliv oznámení týkajícího se Obchodních záměrů, Financí a Úroků, včetně změny ZOP, je Provozovatel oprávněn použít Aplikaci nebo kontaktní e-mailovou adresu Uživatele.
9.2. Povinnost kontrolovat Účet – Uživatel má povinnost pravidelně (minimálně však jednou měsíčně) kontrolovat Účet, zejména existenci jakýchkoliv oznámení Provozovatele uveřejněných v Aplikaci.
9.3. Doručení Uživateli – Jakékoliv oznámení nebo informace v Aplikaci se považuje za doručené Uživateli nejpozději uplynutím 5 kalendářních dnů ode dne uveřejnění v Aplikaci.
9.4. Změna webových stránek Aplikace – Provozovatel je oprávněn rozhodnout o změně webových stránek Aplikace. O změně je povinen upozornit Uživatele, a to buď prostřednictvím předchozích webových stránek Aplikace nebo jiným vhodným způsobem (např. formou e-mailové komunikace).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Výhrada změny – Provozovatel je oprávněn kdykoliv upravit Aplikaci i obsah VOP nebo ZOP, a to i bez předchozího upozornění Uživatele. Případné změny se netýkají již uzavřených Smluv, není-li stanoveno jinak.
10.2. Řešení sporů – Vzájemné spory vzniklé v souvislosti s Aplikací, VOP, ZOP nebo Smlouvou budou řešeny před soudy České republiky.
10.3. Mimosoudní řešení – Veškeré spory vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem mohou být projednávány v rámci mimosoudní řešení sporů.V takovém případě je Uživatel(je-li spotřebitelem) oprávněn kontaktovat subjekt pro mimosoudní řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) nebo řešit spor skrze online řešení sporů v rámci platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr). Provozovatel doporučuje, aby Uživatel v prvé řadě využil individuální kontakt s Provozovatelem k vyřešení předmětné situace.
10.4. Rozhodné právo– Rozhodným právem pro plnění dle VOP, ZOP nebo Smlouvy, jakož i jejich výklad, je právo České republiky.
10.5. Komunikace – Komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem je vedena pouze písemnou formou. Za písemnou komunikaci je považována i elektronická komunikace prostřednictvím e-mailu.
10.6. Kontaktní údaje – Provozovatele lze kontaktovat elektronicky prostřednictvím e-mailu: info@bestseries.cz nebo korespondenčně na adrese sídla Provozovatele.
10.7. Účinnost VOP – VOP jsou platné a účinné od 11.7.2019 přihlášením do uživatelského účtu pro stávajicí zákazníky a pro nové potvrzením při registraci na www.bestseries.cz.