ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Fixní podpora)

Projekt na webové stránce www.bestseries.cz (dále jen „ZOP“)
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Předmět ZOP – ZOP upravují podmínky crowdfundingového projektu dostupného v samostatné sekci aplikace v rámci webové aplikace na webové adrese www.bestseries.cz.
1.2. Souhlas se ZOP – Uživatel je povinen se před vstupem do sekce Aplikace seznámit se ZOP. Uživatel projevuje souhlas se ZOP a zavazuje se ZOP dodržovat zaškrtnutím položky „souhlasím“. Bez odsouhlasení znění ZOP není uživatel oprávněn se účastnit žádného crowdfundingu v rámci projektu vedeném na www.bestseries.cz.

2. POJMY A DEFINICE
2.1. Aplikace – Webová aplikace provozovaná Provozovatelem na adrese www.bestseries.cz.
2.2. CRPT – Virtuální jednotky vytvořené Provozovatelem, které jsou využitelné v rámci Aplikace pro účely realizace Projektů. Není-li výslovně stanoveno jinak, použije se při výpočtech hodnoty CRPT (např. pro účely výplaty Uživateli) částka odpovídající 5,3,- Kč za 1 CRPT.
2.3. Aplikace – Crowdfundingový projekt Provozovatele přístupný v sekci Aplikace nazvané „Přehled“, který umožňuje účast Uživatelů na financování dílčích obchodních záměrů Provozovatele.
2.4. Finance – Prostředky v Kč nebo podporované Virtuální měně, které Uživatel poskytuje Provozovateli za účelem realizace Obchodního záměru.
2.5. Obchodní záměr – Obchodní záměr, který má Provozovatel v úmyslu realizovat v prostřednictvím crowdfundingu.
2.6. Provozovatel – Společnost BEST SERIES s.r.o., IČO: 05643724, se sídlem: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. C 69453.
2.7. Smlouva – Smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je úprava práv a povinností při poskytnutí Financí Uživatele za účelem realizace Obchodního záměru Provozovatele.
2.8. Účet – Účet Uživatele vytvořený Provozovatelem v Aplikaci, a to na základě úspěšně provedené registrace.
2.9. Úrok – Úrok, který je vyplácen Uživateli za poskytnutí Financí.
2.10. Uživatel – Fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem používá Aplikaci.
2.11. Virtuální měna – Elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta. Zejména se jedná o Bitcoin, Litecoin nebo Ethereum.

3. OBCHODNÍ ZÁMĚRY
3.1. Účel Aplikace – Účelem Aplikace je umožnit realizaci Obchodního záměru, a to prostřednictvím poskytnutí Financí Uživatelů v rámci crowdfundingu.
3.2. Popis a jeho charakter – Každý Obchodní záměr je podrobně popsán v příslušné sekci Aplikace. Předmětem Obchodního záměru je obvykle realizace stanovené podnikatelské činnosti Provozovatelem. Údaje uvedené v popisu (s výjimkou informací týkajících se Úroků) jsou nicméně pouze informačního charakteru a mohou se v průběhu realizace Obchodního záměru změnit. Uživatel si je vědom a je srozuměn s tím, že údaje uvedené v popisu zachycují Obchodní záměr v jeho raných fázích a v průběhu času bude nutně (s ohledem na optimalizaci a získané zkušenosti) docházet k jeho změnám. Obchodní záměr tak zejména může být omezen nebo naopak rozšířen o další činnosti. Obchodní záměr může být v návaznosti na vývoj jeho realizace pozměněn, opuštěn nebo naopak rozšířen o nové činnosti.
3.3. Aktivní povaha – Obchodní záměry jsou vždy aktivní povahy, tj. jejich podstata spočívá v přidané hodnotě Provozovatele, který je vlastní činností realizuje. Provozovatel zejména nebude provádět činnost spočívající v akvizicích investičních aktiv dle zvolené investiční politiky ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
3.4. Informace týkající se Obchodních záměrů – Jakékoliv informace, předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje, finanční situace, podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu uvedené v popisu Obchodního záměru nelze pokládat za závazný slib Provozovatele týkající se budoucích událostí nebo výsledků, neboť tyto budoucí události nebo výsledky závisejí zcela nebo zčásti na okolnostech a událostech, které Provozovatel nemůže přímo nebo v plném rozsahu ovlivnit.

4. FINANCE
4.1. Základní postup – Poskytnutí Financí probíhá připsáním CRPT, KČ, EUR na Účet a následnou alokací CRPT, KČ, EUR Uživatelem ke konkrétnímu Obchodnímu záměru.
4.2. Nákup CRPT – Připsání CRPT na Účet je realizováno prostřednictvím tzv. „Nákupu“ v sekci Aplikace. Uživatel zvolí odpovídající balíček, nebo Částku v CRPT, EUR, KČ u něhož je uvedena výše Financí a počet připsaných CRPT, KČ, EUR.
4.3. Způsob – Finance, za které jsou CRPT, KČ, EUR připsány, mohou být převedeny Provozovateli prostřednictvím úhrady ve formě Kč nebo zvolených Virtuálních měn, které Provozovatel aktuálně přijímá. Bude-li využita úhrada prostřednictvím Virtuálních měn, bude použit přepočet uvedený Provozovatelem v Aplikaci.
4.4. Okamžik připsání CRPT, KČ, EUR – CRPT, KČ, EUR jsou připsány na Účet okamžikem převedení Financí Provozovateli. Okamžikem převedení Financí se rozumí připsání finančních prostředků odpovídajících Financím na bankovní účet Provozovatele nebo připsání Virtuální měny na příslušnou adresu peněženky Virtuální měny Provozovatele a získání počtu potvrzení v síti odpovídající aktuální bezpečné praxi.
4.5. Uzavření Smlouvy – Okamžikem převedení Financí dochází k uzavření Smlouvy.
4.6. Alokace CRPT, KČ, EUR – Uživatel je oprávněn připsané CRPT, KČ, EUR využít výhradně pro účely realizace konkrétního Obchodního záměru, a to jejich alokací k danému Obchodnímu záměru. Alokace CRPT, KČ, EUR probíhá prostřednictvím volby „podpořit projekt“ v rámci sekce aplikace. Uživatel si připsané CRPT, KČ, EUR zejména není oprávněn vyplatit v podobě Kč nebo podporované Virtuální měny vyjma .
4.7. Nevratnost alokace – Alokace CRPT, KČ, EUR je nevratná, tj. Uživatel není oprávněn alokované CRPT vrátit zpět na Účet a případně zvolit jiný Obchodní záměr. Nevztahuje se na v případě využití čl. 10.1. těchto podmínek.
4.8. Nevratnost Financí – Poskytnuté Finance se nevrací, a to ani v případě, že daný Obchodní záměr nebude úspěšný. Nevztahuje se na v případě využití čl. 10.1. těchto podmínek.
4.9. Použití Financí – Finance budou použity na zajištění nákladů rozvoje příslušného Obchodního záměru. Zejména (nikoliv však výlučně) budou použity na hrazení veškerých nákladů spojených s rozvojem a realizací příslušného Obchodního záměru, včetně nákladů výkonové spotřeby, osobních nákladů, odměn (včetně odměn třetích osob poskytujících konzultantské a jiné služby), mezd, odvodů daní, pojištění a dalších povinných odvodů, jakož i ostatních provozních nákladů, finančních nákladů včetně úroků. Použití Financí závisí výhradně na vlastním uvážení Provozovatele, a to za předpokladu, že se týká realizace příslušného Obchodního záměru. Uživatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem rozporovat způsob využití Financí.

5. ÚROK ZA POSKYTNUTÍ FINANCÍ
5.1. Právo na Úrok – Uživateli oproti poskytnutí Financí vzniká právo na Úrok.
5.2. Výše Úroku – Úrok je Fixní dle zvolené doby fixace 4,5% až 9% p.a. a je stanoven v popisu Obchodního záměru. Úrok může být závislý na různých proměnných, včetně externích ukazatelů týkajících se Obchodního záměru.
5.3. Pravidelnost výplaty Úroku – Úrok je vyplácen Uživateli v intervalech stanovených v popisu Obchodního záměru.
5.4. Doba výplaty Úroku – Úrok je vyplácen po dobu stanovenou v popisu Obchodního záměru.
5.5. Způsob výplaty Úroku – Úrok je vyplácen ve formě CRPT, KČ, EUR, které může Uživatel následně:
5.5.1. Alokovat k jinému Obchodnímu záměru;
5.5.2. Použít pro účely případných jiných projektů v rámci Aplikace (je-li tato možnost Aplikací umožněna);
5.5.3. Nechat si vyplatit dle kurzu uvedeného v ZOP (tj. 5,3,- Kč za 1 CRPT), a to v Provozovatelem podporované Virtuální měně nebo v KČ či EUR na bankovní účet Uživatele.

6. POSTAVENÍ UŽIVATELE
6.1. Nemožnost účasti na valné hromadě – Poskytnutím Financí nevzniká Uživateli právo k účasti na valné hromadě Provozovatele, ani jiné právo podílet se jakkoliv na řízení a rozhodování Provozovatele.
6.2. Zákaz postoupení pohledávek – Uživatel není oprávněn postoupit jakékoli pohledávky vyplývající ze Smlouvy nebo ZOP.

7. RIZIKA
7.1. Ztráta Financí – Uživatel si je vědom, že realizace Obchodních záměrů je vysoce riziková. Hrozí tak, že Obchodní záměry nedosáhnou původních očekávání a nedojde tak k výplatám Úroků v původně předpokládané výši. S ohledem na uvedené Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:
7.1.1. Je schopen posoudit (buď sám, nebo s pomocí externího poradce) možné scénáře vývoje realizace Obchodního záměru, které mohou mít vliv na výši Úroků a na jeho schopnost nést možná rizika.
7.1.2. Provedl vlastní šetření a analýzy, na základě kterých se rozhodl o poskytnutí Financí.
7.1.3. Má dostatečné finanční prostředky a likviditu k tomu, aby byl připraven nést všechna rizika spojená s poskytnutím Financí, včetně nedosažení předpokládaných Úroků (Uživatel se nicméně nad rámec poskytnutých Financí nijak nepodílí na případné další ztrátě Obchodního záměru).
7.1.4. Plně rozumí Smlouvě a ZOP, jakož i právům a povinnostem Uživatele z těchto vyplývajícím.
7.2. Daňové povinnosti – Uživatel si je vědom a je srozuměn s tím, že může být povinen zaplatit daně, odvody, poplatky a veškeré jiné platby veřejnoprávní povahy v souladu s právními předpisy státu, jehož je Uživatel rezident nebo které se na Uživatele vztahují z jiných důvodů.
7.3. Provedení srážky nebo jiné platby ze strany Provozovatele – Bude-li Provozovatel např. v důsledku změny výkladu nebo změny zákonných předpisů povinen provést jakoukoliv srážku daně či jinou obdobnou platbu a v důsledku toho bude částka vyplacených Úroků nižší, než pokud by taková platba provedena nebyla, není Provozovatel povinen provedenou platbu Uživateli kompenzovat.

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE
8.1. Limitace náhrady škody - Provozovatel není povinen nahradit Uživateli škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo ZOP s výjimkou škody způsobené člověku na jeho přirozených právech nebo škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Není-li dle právního řádu možné náhradu škody výše uvedeným způsobem smluvně vyloučit, ale lze ji omezit, použijí se pro účely omezení níže uvedená ustanovení o omezení náhrady škody.
8.2. Vyloučení náhrady ušlého zisku – Provozovatel zejména není povinen Uživateli nahradit škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo ZOP ve formě ušlého zisku.
8.3. Limitace výše náhrady škody – Je-li Provozovatel povinen nahradit škodu, nemůže celková výše náhrady škody vůči poškozenému Uživateli překročit částku odpovídající výši Financí poskytnutých poškozeným Uživatelem. Vznikne-li škoda opakovaně, sníží se uvedený limit o již dříve vyplacenou náhradu škody.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
9.1. Odstoupení od Smlouvy – Uživatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy (tj. od převedení Financí na Provozovatele). Uživatel, který je podnikatelem, nemá právo odstoupit od Smlouvy dle ustanovení čl. 10. ZOP.
9.2. Uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy – Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy Uživatel o svém odstoupení od Smlouvy informuje Provozovatele formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na sídlo Provozovatele nebo e- mailem na adresu info@bestseries.cz). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
9.3. Doporučený text odstoupení – Provozovatel jako vzorový formulář odstoupení od Smlouvy doporučuje zejména následující text adresovaný Provozovateli: Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy týkající se projektu BestX, která byla uzavřena dne „bude doplněno datum převedení Financí na Provozovatele“ a na základě které mi bylo připsáno „bude doplněn počet“ CRPT. Podpis Uživatele a datum odstoupení od Smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Doba trvání a výpověď Smlouvy – Smlouva je uzavřena na dobu, po kterou mohou být Uživateli vypláceny Úroky. Smlouvu nelze uživatelem jednostranně vypovědět. Je-li zažádám výběr podpořené částky v rámci Fixní podpory projektu, je cílem společnosti vyplatit podle zvolené fixace 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 let celou částku a vrátit uživateli výši jím zaslanou. Uživatel po dobu jím zvolené fixace nemůže zažádat o výběr částky jím vložené. Poplatek za každý výběr je 0,5%, nevztahuje se na úroky a lze realizovat 1 měsíčně. Provozovatel aplikace si vyhrazuje právo na odkup podpořené částky i bez schválení uživatelem. Uživatel musí být informován 7 pracovních dní před uskutečněním.
10.2. Nepodstatné porušení Smlouvy Provozovatelem – Aplikace ustanovení § 1978 OZ se vylučuje.
10.3. Odvážná smlouva – Uživatel bere na vědomí, že z povahy Smlouvy a ZOP se jedná o smlouvu odvážnou ve smyslu § 2756 OZ. Na Smlouvu ani ZOP se tak nepoužijí ustanovení o změně okolností a neúměrném zkrácení. Pro vyloučení veškerých pochybností nicméně strany výslovně sjednávají, že pro Smlouvu a ZOP a odpovídající plnění vylučují uplatnění ustanovení § 1764– 1766 OZ o změně okolností a § 1793–1795 OZ o neúměrném zkrácení.
10.4. Oddělitelnost – Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení ZOP neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení ZOP. Provozovatel je oprávněn v takovém případě jednostranně změnit ZOP a nahradit neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem.
10.5. Neexistence kolektivního investování - Uživatel si je vědom, že Finance nejsou shromažďovány a nebudou použity za účelem kolektivního investování. Finance budou využity pro účely realizace vlastního Obchodního záměru Provozovatele. Služby, resp. produkt, v rámci Obchodního záměru budou založeny především na vlastní aktivní činnosti, tedy poskytnutí zásadní přidané hodnoty, za kterou budou zákazníci platit odpovídající cenu.
10.6. Neexistence investičních služeb - Uživatel si je vědom, že žádné plnění poskytované Provozovatelem v rámci Aplikace nepředstavuje investiční poradenství ani jinou investiční službu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a to mimo jiné i s ohledem na skutečnost, že se netýká investičních nástrojů ve smyslu uvedeného zákona.
10.7. Neexistence platebních služeb – Uživatel si je vědom, že žádné plnění poskytované Provozovatelem v rámci Aplikace nepředstavuje platební službu ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb. o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
10.8. Výhrada změny – Provozovatel je oprávněn kdykoliv upravit Aplikaci i obsah VOP nebo ZOP, a to i bez předchozího upozornění Uživatele. Případné změny se netýkají již uzavřených Smluv, není-li stanoveno jinak.
10.9. Řešení sporů – Vzájemné spory vzniklé v souvislosti s Aplikací, VOP, ZOP nebo Smlouvou budou řešeny před soudy České republiky.
10.10. Mimosoudní řešení – Veškeré spory vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem mohou být projednávány v rámci mimosoudní řešení sporů. V takovém případě je Uživatel (je-li spotřebitelem) oprávněn kontaktovat subjekt pro mimosoudní řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) nebo řešit spor skrze online řešení sporů v rámci platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr). Provozovatel doporučuje, aby Uživatel v prvé řadě využil individuální kontakt s Provozovatelem k vyřešení předmětné situace.
10.11. Rozhodné právo – Rozhodným právem pro plnění dle VOP, ZOP nebo Smlouvy, jakož i jejich výklad, je právo České republiky.
10.12. Komunikace – Komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem je vedena pouze písemnou formou. Za písemnou komunikaci je považována i elektronická komunikace prostřednictvím e-mailu.
10.13. Kontaktní údaje – Provozovatele lze kontaktovat elektronicky prostřednictvím e-mailu: info@bestseries.cz nebo korespondenčně na adrese sídla Provozovatele.
10.14. Účinnost ZOP – ZOP jsou platné a účinné od 22.10.2021 přihlášením do uživatelského účtu pro stávajicí zákazníky a pro nové potvrzením při registraci na www.bestseries.cz.